Vikten av obligatorisk ventilationskontroll i fastigheter

Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK,  är en kritisk aspekt i hanteringen av byggnader i Sverige. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemen i fastigheter fungerar korrekt och bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat. Genom att regelbundet genomföra dessa kontroller kan man förebygga problem relaterade till dålig luftkvalitet och optimera energiförbrukningen i fastigheter.

Vad är OVK?

Enligt svensk lag måste alla byggnader genomgå en OVK för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. OVK infördes 1991 och syftar till att bevara god inomhusmiljö och effektiv energianvändning. Kontrollen utförs av certifierade funktionskontrollanter och återkommer med jämna intervaller.

Frekvens och intervaller för OVK

OVK ska utföras regelbundet. För de flesta byggnader krävs en kontroll vart tredje eller sjätte år, beroende på typen av ventilationssystem. Exempelvis kräver skolor, förskolor och vårdlokaler kontroll vart tredje år, oavsett ventilationstyp, medan kontors- och flerbostadshus med vissa ventilationssystem kräver kontroll vart sjätte år.
Under en OVK kontrolleras bland annat att ventilationssystemet inte sprider föroreningar, att instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga, samt att systemet fungerar enligt avsedda specifikationer. Vid första besiktningen kontrolleras även att systemets funktion och egenskaper överensstämmer med gällande föreskrifter.

Vikten av energiåtgärder

En central del av OVK är att undersöka möjliga åtgärder för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet. Dessa förslag inkluderas i OVK-protokollet och kan bidra till att minska energiförbrukningen utan att kompromissa med inomhusmiljön.

Protokoll och dokumentation

Efter varje besiktning utfärdas ett intyg som visar resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Denna information ska finnas lättillgänglig i byggnaden. Detaljerad information om kontrollen, inklusive uppgifter om luftflöden och eventuella åtgärder, dokumenteras i ett OVK-protokoll.

Digitala verktyg för OVK

Teknologiska framsteg har möjliggjort användningen av digitala verktyg för OVK. Dessa verktyg kan förenkla processen genom att organisera och synka information i molntjänster, vilket bidrar till effektivare hantering och underhåll av ventilationssystem. OVK är en avgörande process för att säkerställa en sund inomhusmiljö och effektiv energianvändning i byggnader. Regelbunden genomförande och noggrann dokumentation är nödvändig för att upprätthålla höga standarder för luftkvalitet och energieffektivitet i fastigheter.